Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia.


Projekt współfinansowany w ramach:

Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 2 typy działań:

I część inwestycyjna:

  • roboty budowlane – Remont w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej obejmuje: wykonanie odwodnienia starej części budynku, remont pomieszczeń wewnętrznych, wymiana posadzek, wymiana drzwi, montaż nowego dźwigu osobowego w budynku.
  • nadzór budowlany i autorski.

II część nieinwestycyjna:

  • zakup wyposażenia o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł,
  • badania profilaktyczne oraz terapia dla mieszkańców Domu pomocy społecznej objętych projektem, pod kątem chorób nowotworowych – 15 mieszkańców
  • szkolenia dla personelu – szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Działaniami projektowymi objęci są pracownicy działów bezpośrednio związanych z opieką nad pacjentem i świadczeniem na ich rzecz usług medycznych i opiekuńczych.
Skip to content