Moduł 1 – Bezpieczny Dom RPO


 

Nasza placówka realizuje grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 70.673,91 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 10.601,09 zł wkładu własnego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu:

1. Doposażone zostaną stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
2. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej doposażony zostanie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Skip to content