Przetarg na dostawę samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

„Dostawa samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”

1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Dom Pomocy Społecznej
ul. Rakoczego 9
34-730 Mszana Dolna
tel./fax 18 33 10 154
e-mail: dps@mszana.com.pl
www.dpsmszanadolna.pl

2) Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2017r. poz. 1579 /.

3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1.Fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017r. samochodu osobowego – przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na jednym wózku z dostawą do siedziby zamawiającego.
2.Samochód należy wyposażyć w przenośne, aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich, o długości nie krótszej niż 2 000 mm.
3.Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (świadectwa należy dostarczyć wraz z samochodem), wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ((Dz.U z 2016 poz. 2022) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.
4.Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne oraz badanie stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji samochód przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych) zgodnie z wymogami przepisów ustawy prawo ruchu drogowym. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji pojazdu na zastosowane podzespoły/elementy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w Opisie Zapytania Ofertowego.

4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.

5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.

7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1.Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
Cena oferty najtańszej C = —- x 100 pkt. Cena oferty badanej

8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej budynek – biuro ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna nie później niż do dnia 27.10.2017 r. do godz. 1200 z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem:
Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Dostawę samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Mszanie Dolnej.”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2017 r. o godz. 12 15 w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – budynku – biuro przy ul. Rakoczego 9.

9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 19.10.2017r. dostępnego na stronie internetowej pod
adresem w ww.dpsmszanadolna.pl oraz w budynku biura Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, ul. Rakoczego 9, w godz. 7.00 – 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powodu.

Więcej informacji o przetargu

Skip to content